Algemene Voorwaarden Network Computeropleidingen
 1. Door het verzenden van het inschrijfformulier via de websites van Network Computeropleidingen of post verklaart de ingeschrevene/ouder/verzorger van de cursist een bindende overeenkomst aan te willen gaan met Network Computeropleidingen. De overeenkomst komt tot stand doordat NCO deze bevestigt. Een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst is bindend, tenzij NCO een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
 2. Indien de cursist bij het computertypen de minimum exameneis niet haalt, krijgt hij/zij de gelegenheid geheel gratis een herexamen af te leggen.
 3. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist niet van de betalingsverplichtingen.
 4. Indien een cursist door omstandigheden zoals ziekte enz. de cursus niet af kan maken krijgt hij/zij de gelegenheid de cursus opnieuw te volgen zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn.
 5. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 6. De vermelde prijzen zijn in Euro’s aangegeven.
 7. Indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt, zullen wij evt. administratiekosten aan u doorberekenen. Eventuele incassokosten zullen tevens voor uw rekening zijn.
 8. Betaling dient te geschieden zoals aangegeven op de overeenkomst.
 9. U heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een aangepaste normering. Gelieve hier enkel voor te kiezen wanneer uw kind een beperking heeft welke zijn/haar typevaardigheid ernstig beïnvloedt (o.a. sommige vormen van dyslexie, concentratie-of aandachtsproblemen).
 10. NCO heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de cursist, de planning van de lestijden met één uur kan worden verschoven en de startdatum met vier weken.
 11. De cursist maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur op de verschillende basisscholen. Thuis dient de cursist te oefenen op de ‘eigen’ computer.
 12. NCO behoudt het recht om de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
 13. Schade, door onoordeelkundig gebruik, aan door NCO verstrekte apparatuur komt voor rekening van de cursist.
 14. Cursist is verplicht NCO van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen.
 15. Uiteraard behandelen wij uw persoonsgegevens alleen voor intern gebruik. Hier wordt strikt vertrouwelijk mee omgegaan.
 16. NCO is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van een foutieve vermelding onder de kop “cursusinformatie” op de overeenkomst.
 17. Als u niet tevreden bent over NCO kunt u een klacht indienen. Een klacht kunt u schriftelijk indienen, per brief of per e-mail, of telefonisch. Wanneer uw klacht niet meteen na ontvangst door ons afgehandeld kan worden, wordt u binnen een werkdag geïnformeerd over de termijn waarbinnen de klacht wel afgehandeld kan worden. Klachten zullen door ons vertrouwelijk behandeld worden.
 18. indien er onverhoopt een geschil ontstaat tussen u als klant of opdrachtgever en NCO, voortvloeiend uit een overeenkomst die zij met elkaar hebben, zullen partijen dit geschil met behulp van mediation trachten op te lossen. In die gevallen wordt een mediator van “De Zaak”, Praktijk voor mediation ingeschakeld. Voor meer informatie over mediation zie www.dezaakmediation.nl
 19. De cursussen worden aangeboden door Network Computeropleidingen, handelend onder de naam N.C.O. Computeropleidingen KvK-nummer: 16069577.